สรุปข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 ตกลงต้องจ่ายเพิ่มหรืองดเว้น

บทความน่ารู้

สรุปข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 ตกลงต้องจ่ายเพิ่มหรืองดเว้น

1,793 5

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าปี 2565 ยังคงลดอัตราจัดเก็บลง 90% เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนี้ ‘ตลาดนัดบ้านมือสอง’ จะมาสรุปแบบง่ายๆ ให้เข้าใจตรงกัน

การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565-2565 รัฐบาลประกาศคงอัตราภาษีที่ดินในอัตราเช่นเดียวกับปี 2563-2564 และไม่มีการปรับลดการจัดเก็บเหมือนปีที่ผ่านมา หมายความว่าเมื่อคำนวณได้เท่าไหร่ก็จะต้องจ่ายเต็มจำนวนตามนั้น เนื่องจากการลดภาษีที่ดินลง 90% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ลดลงถึงปีละ 3 หมื่นล้านบาททีเดียว ถึงอย่างนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจโลก ผู้เสียภาษียังคงได้รับการบรรเทาภาระภาษีในหลายกรณี

มาตรการบรรเทาภาระภาษีปี 2565
• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรม ได้รับการยกเว้นภาษี
• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม จะได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
• กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
• การผ่อนปรนภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีกรณีมีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สูงกว่าค่าภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ที่เคยชำระในปี 2562 จะได้รับการบรรเทาให้ โดยเสียภาษีเท่ากับค่าภาษีปี 2562 บวกกับ 75% ของส่วนต่างค่าภาษีปี 2565 กับปี 2562

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัปเดตล่าสุด
1. ที่ดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บคือ ตั้งแต่ 0.01-0.1%
2. ที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บคือ ตั้งแต่ 0.02-0.1% โดยแยกเป็น

- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บคือ 0.03-0.1%
- สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอัตราภาษีที่จัดเก็บคือ 0.02-0.1%
- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้นมีอัตราภาษีที่จัดเก็บคือ 0.02-0.1%
- การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 หรือที่ดินกลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บคือ 0.3-0.7%

• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ยกเว้นมีกฎหมายห้ามหรือทิ้งไว้เพื่อการเกษตร หรือปล่อยไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ อัตราจัดเก็บภาษีคือ 0.3-0.7%

รู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมเงินไว้จ่ายภาษีกันได้เลย อย่าให้เลยกำหนดชำระ เพราะไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 10-40% ของภาษีที่ต้องจ่าย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเยอะทีเดียว

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย