เครื่องมือการคำนวณ

คำนวณยอดเงินกู้สินเชื่อของผู้ยื่นกู้

ผลการคำนวณ

ท่านสามารถกู้ได้ 0.00 บาท

ค่างวดต่อเดือน 0.00 บาท

หมายเหตุ

  1. การคำนวณเงินงวดคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ท่านระบุบวกร้อยละ 1 เพื่อให้ตัดชำระเป็นเงินต้น และผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท
  2. ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น
  3. การอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์และที่ดิน

ระบุราคาทรัพย์

สรุปค่าใช้จ่ายในการโอนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน

ลำดับ ประเภทที่อยู่อาศัย ค่าธรรมเนียม อัตรา ข้อมูลทั้งหมด
1 ค่าธรรมเนียม ราคาประเมิน % 0.00 บาท
2 ค่าอากร ราคาที่สูงกว่า % 0.00 บาท
3 ค่าจดจำนอง วงเงินที่ขอกู้ % 0.00 บาท
รวมค่าใช้จ่าย    0.00 บาท

หมายเหตุ

การคำนวณค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน- สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดินนั้น ข้อมูลจำเป็นที่ท่านต้องทราบมาก่อนเกี่ยวกับที่ดินของท่าน หรือสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/

  1. ราคาประเมินที่ดินของราชการ ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ในเขต ราคาที่ได้จะเป็นราคาต่อตารางวา
  2. เกี่ยวกับอาคาร ท่านต้องจำแนกประเภทของอาคารได้ ตามช่องให้เลือกและท่านต้องทราบอายุอาคารว่าก่อสร้างมาแล้วกี่ปี ตลอดจนท่านต้องประมาณการเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารทุกชั้นที่อยู่ในกรอบโครงสร้าง อาคารที่มีหลังคาคลุมทั้งหมด (ไม่รวมพื้นที่ที่อยู่กลางแจ้ง เช่น ลานซักล้าง ทางเข้าอาคาร ระเบียงที่อยู่นอกชายคา) แนะนำให้ท่านใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่ทุกส่วนแล้วมารวมกันเป็นตารางเมตร แล้วกรอกข้อมูลในช่องที่เตรียมไว้
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย