ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

           ขอต้อนรับผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เข้าสู่เว็บไซต์ “ตลาดนัดบ้านมือสอง” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่เจ้าของทรัพย์ต้องการประกาศขาย และเป็นแหล่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยเท่านั้น ท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นอย่างดีและโดยละเอียดถี่ถ้วนในการใช้บริการ และ/หรือเข้าทำธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นท่านจะต้องยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขบนเว็บไซต์นี้ด้วย


1. ขอบเขตในการให้บริการ

           “ตลาดนัดบ้านมือสอง” ตั้งอยู่บนโดเมน “taladnudbaan.com” ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้” ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ซึ่งเว็บไซต์นี้อาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก (เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) โดยเว็บไซต์นี้ได้แสดงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ได้รับจากเจ้าของทรัพย์และข้อมูลข่าวสาร และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะประกอบด้วย ข้อมูลประเภทข้อความ/ข้อเขียน แผนที่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วีดีโอ กราฟฟิก และโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่แสดงอยู่ที่เว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น ดังนั้น ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ และแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ หรือนำข้อมูลทั้งหลายในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

           ตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์นี้ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งที่ได้จดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น ท่านจะต้องยอมรับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดได้


2. การเข้าใช้เว็บไซต์

           2.1 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิในการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และมีขอบเขตการจำกัดการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้แบบส่วนบุคคล ตลอดจนขอสงวนสิทธิ์และการอนุญาตใดๆ ก็ตามที่มิได้กล่าวถึงในข้อกำหนดนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และท่านต้องเป็นไปด้วยความสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำหรือดำเนินการ และ/หรือใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการดำเนินการดังต่อไปนี้

                2.1.1 การนำประกาศใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์ หรือนำประกาศใดๆ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย

                2.1.2 การใช้เว็บไซต์ หรือนำเนื้อหาในเว็บไซต์ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย

                2.1.3 การทำการเผยแพร่ในสิ่งที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำภายใต้กฎหมาย หรือความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

                2.1.4 การทำการเผยแพร่หรือเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลเป็นไปในแนวทางที่เป็นอันตราย หลอกลวง เป็นเท็จ ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หรือต้องห้ามตามกฎหมาย

                2.1.5 การใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ส่อว่าเป็นการทำลาย ปิดกั้น หรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหาย

                2.1.6 ความพยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนบุคคล หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต

                2.1.7 การกระทำการคัดตัด การคัดลอก หรือการทำสำเนา หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่น โดยมิได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

                2.1.8 การนำหรือการพยายามนำเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเข้าเยี่ยมชมและใช้งาน เจ้าของทรัพย์ที่ลงประกาศทรัพย์ ผู้ลงโฆษณา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ เช่น ที่อยู่อีเมล์ เป็นต้น

                2.1.9 การแสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมถึงการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นมา เพื่อปิดบังหรือปกปิดต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่ 

                2.1.10 กระทำการใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ 

           2.2 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

           2.3 การหยุดหรือการยกเลิกบริการ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของท่าน รวมถึงไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้

           2.4 ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หยุดให้บริการเป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ท่าน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

           2.5 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่นๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้นๆ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บางชนิด อาจถูจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม


3. ข้อมูลในเว็บไซต์ 

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเที่ยงตรง และถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้


4. การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

           ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านได้จัดส่งให้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ ประกาศ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิที่จะสามารถพิจารณาความเหมาะสมและใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

           ท่านจะต้องยอมรับว่า ข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์นี้ ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ซึ่งหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

           ท่านจะต้องยินยอมให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว


5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 

           เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์) ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อหา ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเว็บไซต์นั้นๆ และธนาคารไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของ ท่านเอง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระ ค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)

           อีกทั้ง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

           ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กรุณาแจ้งมายังที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์   
           ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 
           เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
           โทร 026459671
           Email support@reic.or.th


6.การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์นี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง ซึ่งอาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องหรือการสะกดตัวอักษรผิด หรือความครบถ้วนของเอกสารของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ของการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ 

           นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ และข้อมูลที่บรรจุ อยู่ในเว็บไซต์นี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน 

           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์นี้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

           ดังนั้น ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด สำหรับการเข้าสู่หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆ ที่ท่านทำผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยปราศจากอำนาจ


7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

           เว็บไซต์นี้ได้ถูกดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้องที่สุด เพราะฉะนั้นข้อมูลและสาระสำคัญต่างๆ ในเว็บไซต์นี้จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จึงขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งว่า เว็บไซต์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในเบื้องต้น


8. กฎหมายที่บังคับใช้

           ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือกิจการตัวแทนระหว่างท่านกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดทั้งสิ้น 

คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย