สินเชื่อสวัสดิการ ข้าราชการอยากซื้อบ้าน จาก ธนาคารออมสิน​

บทความน่ารู้

สินเชื่อสวัสดิการ ข้าราชการอยากซื้อบ้าน จาก ธนาคารออมสิน​

2,438 3

ข้อดีของการเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ คือเมื่อต้องการซื้อบ้านคุณจะได้วงเงินสินเชื่อพิเศษสุด ๆ จากธนาคารออมสิน ทำให้การซื้อบ้านเป็นเรื่องง่ายมาก

สินเชื่อพิเศษนั่นคือ สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ที่ให้วงเงินสินเชื่อสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่สามารถผ่อนชำระได้ โดยคุณสมบัติของผู้กู้คือ

 • เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้
สำหรับกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี และหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้
การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระในเดือนนั้น

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผู้สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย