จองซื้อทรัพย์ online by BAM on top สูงสุด 25%​

บทความน่ารู้

จองซื้อทรัพย์ online by BAM on top สูงสุด 25%​

104 0

รู้หรือยัง? จองซื้อทรัพย์ออนไลน์จาก BAM ได้ราคาพิเศษสุด ๆ !

  • ได้ทรัพย์ราคาพิเศษเฉพาะจองซื้อ Online
  • ลดราคาสูงสุดกว่า 25%
  • ลดเพิ่มทันที 10,000 บาท


มีข้อแม้แค่คุณต้องมีคุณสมบัติ และเข้าเงื่อนไขการจองซื้อทรัพย์จาก BAM ดังนี้
1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่จองซื้อ และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ BAM กำหนด

2.ต้องกรอกรายละเอียด และชำระเงินจองซื้อ 10,000 บาท เพื่อให้การทำรายการจองซื้อทรัพย์สินในระบบเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

3.กรณีผู้จองซื้อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ได้ชำระเงินตามขั้นตอนที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์

4.การจองซื้อทรัพย์สินผ่านเว็บไซต์ BAM เป็นเพียงขั้นตอนการจอง และชำระเงินจองเท่านั้น ไม่ถือเป็นความผูกพัน BAM ที่จะขาย จนกว่าจะได้รับการพิจารณา และได้รับอนุมัติขายโดยผู้มีอำนาจของ BAM

5.รายการทรัพย์สินที่เปิดให้จองซื้อในระบบผ่านเว็บไซต์ BAM เป็นการขายตามสภาพที่แท้จริง ถ่ายจากสถานที่จริง ณ วันลงประกาศขาย ผู้จองจึงควรศึกษาข้อมูลโดยระเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้จองเอง

6.เมื่อจองซื้อทรัพย์สินในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อต้องเข้ามาทำหนังสือแสดงความประสงค์ซื้อ ณ สำนักงานของ BAM ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่จองซื้อ พร้อมเอกสาร

  • หลักฐานการรับเงินจองซื้อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จองซื้อ และผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
  • กรณีผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล เตรียมสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด หรือของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด

7.รายการทรัพย์สินราคาพิเศษที่ปรากฏในระบบจองซื้อ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านชำระกับทาง BAM ได้ และใช้สำหรับการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ปกติของ BAM เท่านั้น

8.เงินจองซื้อ 10,000 บาท ที่ผู้จองซื้อชำระไว้ในวันที่ทำรายการจองซื้อ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินประกันการเสนอซื้อเงื่อนไขเสนอซื้อ

9.เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ BAM กำหนด ทั้งนี้ BAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่สำคัญอยู่ที่ไหนก็สามารถจองซื้อทรัพย์ราคาพิเศษได้ ตลอด 24 ชั่วโมง อยากได้สินทรัพย์ราคาดี มีคุณภาพต้องคลิก...

แท็ก:
คลิกเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มลงตะกร้าเก็บทรัพย์ที่สนใจ หรือกดอีกครั้งเพื่อลบออก
คลิกเพื่อเลือก บ้านที่ต้องการแล้วกดปุ่ม "เปรียบเทียบ" ได้เลย